Úmysly modliteb pro rok 2020

ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA PRO ROK 2020

LEDEN

Evangelizační úmysl: Podpora míru ve světě. Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.
Národní úmysl: Za věřící různých církví – ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným.

ÚNOR

Všeobecný úmysl: Naslouchat volání uprchlíků. Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.
Národní úmysl: Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.

BŘEZEN

Evangelizační úmysl: Katolíci v Číně. Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.
Národní úmysl: Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné.

DUBEN

Všeobecný úmysl: Vysvobození ze závislostí. Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
Národní úmysl: Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.

KVĚTEN

Evangelizační úmysl: Jáhni. Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.
Národní úmysl: Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.

ČERVEN

Evangelizační úmysl: Cesta srdce. Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko.
Národní úmysl: Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem Svatým.

ČERVENEC

Všeobecný úmysl: Naše rodiny. Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl: Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.

SRPEN

Evangelizační úmysl: Svět moře. Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.
Národní úmysl: Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.

ZÁŘÍ

Všeobecný úmysl: Úcta ke zdrojům planety. Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
Národní úmysl: Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.

ŘÍJEN

Evangelizační úmysl: Misijní poslání laiků v církvi. Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl: Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.

LISTOPAD

Všeobecný úmysl: Oblast umělé inteligence. Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy ve službách člověka.
Národní úmysl: Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady – ať pod ochranou sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi.

PROSINEC

Všeobecný úmysl: Život modlitby. Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby.

Národní úmysl: Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.

Celoroční:

Národní úmysl: Za volby do krajských zastupitelstev a do Senátu, abychom zvolili čestné a poctivé zastupitele.

Diecézní úmysl: Aby komunita Betlémských mnišek přišla do naší diecéze. Za dívky a chlapce, aby zaslechli Pánův hlas následovat jej zasvěceným životem

Farní úmysl: Za posílení duchovního života všech členů farnosti. Za pomlouvače a nactiutrhače, aby uvěřili v lásku a naučili se odpouštět a neodsuzovat.