Ohlášky – 24. neděle v mezidobí 15. 9. 2019

  • Mše svaté: v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h. v sobotu křest Matěj Novotný.

  • Dnes po mši ministrantská schůzka na faře.

  • Zápis z jednání Pastorační rady farnosti je na vývěsce. Hlavní body: zhodnocení uplynulých akcí, představení plánu akcí Komunitního centra P.F.X.Mimry, příprava plesu, volby do Pastorační rady, odpovědi na návrhy farníků.

  • VOLBY do nové Pastorační rady: po mši sv. si vyzvedněte lístek, kam můžete zde nebo doma napsat 3 kandidáty, které navrhujete. Musí mít 18 let a žít s farností, měli by být aktivní. Lístečky můžete anonymně odevzdávat do označené krabice v kostele do 29.9. Jako volební komisi jsem jmenoval Petra Sodomku, Václava Pavliše a Alžbětu Doležalovou. Volební komise shromáždí návrhy, dotáže se všech navržených, zda s kandidaturou souhlasí, a po té sepíšou a zveřejní kandidátní listinu. Samotná volba se pak bude konat v neděli 27.10. po mši svaté. Podrobné informace naleznete na nástěnce „Stanovy Pastoračních rad“.

  • Blíží se ples. Oslovte prosím své známé, zaměstnavatele atp. a zkuste získat věcné dary.

  • Výuka náboženství již začala. Rozvrh hodin je na vývěsce a na webu farností. Stále je možné přihlašovat děti.

  • Dnešní je sbírka na církevní školství. Příští neděli je TICHÁ sbírka na opravy.

  • Pořídili jsme nové velum na požehnání od sester Nejsv. Svátosti z ČB a vybavujeme Komunitní centrum dalším potřebným zařízením – sedačky, lednice, úklidové potřeby.

  • Katolický týdeník: Naděje a smíření pro Afriku; Téma: Učitel je také člověk; Perspektivy: Kdo je pokřtěn, je i vyslán; rozhovor s vatikánským novinářem Andrea Tornielli; Doma: s dětmi o Desateru.